Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 55

k záměru prodeje pozemku parc. č. 3914, k. ú. Žižkov, ve vnitrobloku Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, Viklefova, Praha 3

Rada městské části

I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit

záměr prodeje pozemku parc. č. 3914, k. ú. Žižkov, ve vnitrobloku Biskupcova, Ambrožova, Jeseniova, Viklefova, Praha 3

II. u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty

1.1. předložit záměr prodeje Zastupitelstvu městské části ke schválení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části