Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 54

k informaci o vyřizování a evidenci peticí a stížností za rok 2002

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o vyřizování a evidenci peticí a stížností za rok 2002 Úřadu městské části, která je přílohou tohoto usnesení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části