Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 53

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 27. 1. 2003

II.  s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. prioritní žádosti
2. rozdělení nebytového prostoru
3. žádosti o přidělení nebytového prostoru
4. žádosti o změnu nájemní smlouvy – Jičínská 10, nájemce GRAJA, s.r.o.,
RMČ souhlasí se zvýšením nájmu o 50%, t. zn. 1 200 Kč/m2/rok po doložení výše investovaných prostředků OBNP
5. žádost o snížení nájmu
6. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
7. žádosti o převod nájemní smlouvy
8. ukončení nájmu, výpovědi
9. žádosti o zpětvzetí výpovědi
10. žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
11. povolení vypouštění odpadních vod
12. různé – informace
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části