Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 52

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 usnesení v celkové výši 1 777 546,70 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit

podle přílohy č. 1 tohoto usnesení poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části