Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 51

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek Rekonstrukce střechy ZŠ K Lučinám a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I. s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek na rekonstrukci střechy ZŠ K Lučinám, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. BOND, s. r. o., Roháčova 92, 130 00 Praha 3, IČO 15271129
2. NOVIS, s. r. o., Litovická 624, 253 01 Hostivice, IČO 60464461
3. Bau plus, a. s., Na Zlíchově 4, 152 00 Praha 5, IČO 25607618
4. STEP, s. r. o., Spojovací 1141, 190 00 Praha 9, IČO 00674672
5. FASTAV, s. r. o., Na Jarově 4, 130 00 Praha 3, IČO 61063843
6. RAMSS, s. r. o., Dubečská 6, 100 00 Praha 10, IČO 44267444

II. u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI

2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III. j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. Kucián Michal (Plíva Jan)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Louša Jiří Ing. (Kozumplíková Milena)
4. Zeman Marek MUDr. (Habešová Milena)
5. Pavelka Zdeněk (Havelka Václav Mgr.)

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části