Usnesení rady ze dne 5. 2. 2003 č. 50

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek Rekonstrukce ÚT sekce C – ZŠ K Lučinám a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I. s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek na rekonstrukci ÚT sekce C – ZŠ K Lučinám, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. SKZ, a. s., Hanusova 29, 140 00 Praha 4, IČO 25654896
2. TePro – xxxxxxxxxx, U Starého mlýna 239, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO 10168451
3. Pochman, s. r. o., Krokova 3, 128 00 Praha 2, IČO 00538485
4. Boval, s. r. o., Na Sypkém 4/1686, 180 00 Praha 8, IČO 26134349
5. Technické zařízení budov, s. r. o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO 45273057

II. u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI

2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III. j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. Kucián Michal (Plíva Jan)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Louša Jiří Ing. (Kozumplíková Milena)
4. Zeman Marek MUDr. (Habešová Milena)
5. Pavelka Zdeněk (Havelka Václav Mgr.)

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části