Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 99

k návrhu na jmenování Redakční rady Radničních novin

Rada městské části

I. j m e n u j e
Redakční radu Radničních novin pro volební období 2002 – 2006 ve složení:
p. Mgr. Martin Benda, předseda
p. Ing. Bohuslav Nigrin, místopředseda
p. Ing. Daniel Reisiegel, člen
p. Michal Kucián, člen
p. Pavel Hurda, člen

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části