Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 97

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 4 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 12. 2. 2003

II. s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádosti o povolení umístění sídla společnosti
2. přechody nájmů bytů
3. náhrada škody za by
4. žádost o výměnu bytu ze zdravotních důvodů
5. směna bytu
6. služební byty – prodloužení nájemní smlouvy
7. žádost o společný nájem bytu
8. přihlášení osoby do bytu
9. směna bytu – výběrové řízení
10. prodloužení nájemní smlouvy
11. odložení splátek nájemného
12. doplnění žádosti o přidělení bytu
13. exekuce
14. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části