Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 96

k rozdělení finančních prostředků veřejné sbírky na provedení oprav, rekonstrukce nemovitostí a infrastruktury v oblastech postižených důsledkem záplav a povodní v srpnu 2002 v České republice

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s rozdělením čistého výtěžku povodňové sbírky ve výši 612 000 Kč takto:
- Městská část Praha 8: 562 000 Kč
- Zoologická zahrada Praha: 50 000 Kč

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit

rozdělení čistého výtěžku povodňové sbírky ve výši 612 000 Kč takto:
- Městská část Praha 8: 562 000 Kč
- Zoologická zahrada Praha: 50 000 Kč

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části