Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 95

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Vrcholu 1955

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Vrcholu 1955 ve výši 200 tis. Kč

II. u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Vrcholu 1955

1.1. převést 200 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části