Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 94

k prodeji části bytového domu čp. 697 – ostatní stavba, dvorní objekt s pozemkem parc. č. 64/2, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 13, Praha 3

Rada městské části

I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit

prodej ostatní stavby – dvorního objektu bez čp. a evidenčního s oddělenou částí pozemku parc. č. 64 pod číslem 64/2, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 697/13, Praha 3, označené na geometrickém plánu č. 1333-3/2003 ze dne 22. 1. 2003 o výměře 131 m2 vlastníku sousedící nemovitosti Kubelíkova čp. 698/15, k. ú. Žižkov, Praha 3, se kterou se sloučí v jednu nemovitost za kupní cenu ve výši 600 000 Kč

II. u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty

1.1. předložit návrh prodeje Zastupitelstvu městské části k projednání

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části