Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 93

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 126 ze dne 13. 3. 2002 a usnesení Zastupitelstva městské části č. 427 ze dne 19. 3. 2002 k prodeji části bytového domu čp. 697 s částí pozemku parc. č. 64, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 13, Praha 3

Rada městské části

I. r u š í
usnesení Rady městské části č. 126 ze dne 13. 3. 2002

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
zrušit

usnesení Zastupitelstva městské části č. 427 ze dne 19. 3. 2002

III. u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty

1.1. předložit zrušení usnesení Zastupitelstvu městské části

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části