Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 92

ke změnám návrhu znaku a praporu Městské části Praha 3

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
změny a doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k návrhu na znak a prapor Městské části Praha 3

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit

tyto změny znaku a praporu Městské části Praha 3 dle doporučení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části