Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 91

k uzavření Smlouvy o částečném zajištění X. ročníku masopustního veselí

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
uzavření Smlouvy o částečném zajištění X. ročníku masopustního veselí se společností Key Production, spol. s r. o., která je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto smlouvu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části