Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 90

ke sponzorskému příspěvku na X. ročník masopustního veselí

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s přijetím sponzorského daru od společnosti Správa areálu Jarov ve výši 20 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací X. ročníku masopustních oslav 2003 dle ”Darovací smlouvy”, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto ”Darovací smlouvu”

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části