Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 89

k ”Věcnému záměru na zřízení zóny placeného stání na území Praha 3”

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
doporučení dříve vypracovaných odborných podkladů, které konstatují, že jedním ze základních nástrojů řešení dopravy v klidu je nutnost vybudování zóny placeného stání

II. s c h v a l u j e
věcný záměr na zřízení zóny placeného stání na území Praha 3

III. u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

1.1. připravit věcný záměr na úrovni městské části, projednat jej ve vztahu k MHMP a dotčeným sousedním městským částem
2. Odboru ekonomickému

2.1. zajistit z rozpočtu městské části financování projektové dokumentace na zřízení zóny placeného stání
3. Odboru územního rozvoje

3.1. připravit odborné podklady k zadání projektové dokumentace na zřízení zóny placeného stání na území Praha 3

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části