Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 88

k souhlasu s užíváním závěsného odznaku se znakem České republiky dle zákona č. 131/2000 Sb., zákon o hl. m. Praze při významných příležitostech a k pověření členů Zastupitelstva městské části k přijímání prohlášení o uzavření manželství

Rada městské části

I. s o u h l a s í ,
aby pan xxxxxxxxxx mohl užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při sňatkových obřadech a při významných příležitostech (např. vítání dětí, oslava zlatých svateb, předávání maturitních vysvědčení apod,.)

II.  p o v ě ř u j e
pana xxxxxxxxxx k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části