Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 87

k protokolu z provedené kontroly k námitkám ředitelky organizace ke zjištěným nedostatkům v příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240a, Praha 3

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
1. protokol z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Waldorfská mateřská škola Koněvova 240a, Praha 3, zaměřené na hospodaření organizace za rok 2001, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
2. námitky ředitelky Waldorfské mateřské školy Koněvova 240a, Praha 3 ke zjištěným nedostatkům z protokolu, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení
3. vypořádání námitek ke zjištěným nedostatkům z protokolu, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Waldorfská mateřská škola Koněvova 240a, Praha 3

1.1. odstranit vytčené nedostatky do 10. 3. 2003 a podat Radě městské části zprávu o odstranění nedostatků

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části