Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 86

ke zprávě ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z protokolu v souladu s usnesením Rady městské části č. 17 ze dne 22. 1. 2003

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu ředitelky Základní školy Jaroslava Seiferta, Vlkova 31, Praha 3 o odstranění nedostatků vyplývajících z protokolu ze dne 11. 12. 2002, která je přílohou tohoto usnesení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části