Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 84

k záměru prodeje budovy čp. 1956 – objekt občanské vybavenosti s pozemky parc. č. 3218/4, 3218/8, 3218/9, 3218/10, vše v k. ú. Žižkov, Koněvova 214, Praha 3

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit

záměr prodeje budovy čp. 1956 – objekt občanské vybavenosti s pozemky parc. č. 3218/4, 3218/8, 3218/9, 3218/10, vše v k. ú. Žižkov, Koněvova 214, Praha 3

II. u k l á d á
1. M. Kuciánovi, zástupci starosty

1.1. předložit záměr prodeje Zastupitelstvu městské části

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty                 starosta