Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 83

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví id. 1/2 obytného domu čp. 957 na pozemku parc. č. 1226 a id. 1/2 pozemků parc. č. 1226 a parc. č. 1227, vše v k. ú. Žižkov, Krásova 24, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví id. 1/2 obytného domu čp. 957 na pozemku parc. č. 1226 a id. 1/2 pozemků parc. č. 1226 a parc. č. 1227, vše v k. ú. Žižkov, Krásova 24, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části