Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 82

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek Oprava a nátěr oken v uliční fasádě ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.   s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49b, zákona o zadávání veřejných zakázek na opravu a nátěr oken v uliční fasádě ZŠ nám. J. z Poděbrad, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. xxxxxxxxxx – KUPOMAL, Nad Přívozem 1/1680, 147 00 Praha 4, IČO 10182373
2. xxxxxxxxxx – truhlářství a sklenářství, Tyršova 190, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 10405666
3. STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3, IČO 00027707
4. xxxxxxxxxx – soukromá malířsko-lak. firma, Laubova 1626/3, 130 00 Praha 3,IČO 48319571
5. xxxxxxxxxx, Štefánikova 434, 250 82 Úvaly, IČO 45110964

II. u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI

2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III. j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. Kucián Michal (Plíva Jan)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Louša Jiří Ing. (Kozumplíková Milena)
4. Zeman Marek MUDr. (Habešová Milena)
5. Pavelka Zdeněk (Trýznová Milena)

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části