Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 81

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49a, zákona o zadávání veřejných zakázek Sanace vlhkého zdiva Žižkovské radnice – II. etapa a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49a, zákona o zadávání veřejných zakázek na sanaci vlhkého zdiva Žižkovské radnice – II. etapa, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. ATESTA, s. r. o., Zborovská 36, 301 34 Plzeň, IČO 45354529
2. BKV, s. r. o., Přimdská 630, 348 02 Bor u Tachova, IČO 14704641
3. xxxxxxxxxx – SANACE, Kleislova 11, 301 66 Plzeň, IČO 12846520
4. REKOSAN, s. r. o., Komenského 281, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO 47543515
5. STEPRO, Ing. Petr Šašek, Tusarova 5, 172 00 Praha 7, IČO 18635911

II. u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek

1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OTSMI

2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. Kucián Michal (Plíva Jan)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Louša Jiří Ing. (Kozumplíková Milena)
4. Zeman Marek MUDr. (Habešová Milena)
5. Barešová Andrea Mgr. (Polanecký František)

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části