Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 80

k darům z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
doporučení kulturní a památkové komise Rady městské části ze dne 17. 2. 2003 na poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím

II.  s o u h l a s í
1.
s poskytnutím darů z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 takto:
xxxxxxxxxx: 10 000 Kč
Petr Matiášek: 3 000 Kč
62. skautské středisko BÍLÝ VLK - xxxxxxxxxx: 20 000 Kč
xxxxxxxxxx: 20 000 Kč
ART Prometheus, občanské sdružení: 10 000 Kč
Hudební škola hl. m. Prahy: 20 000 Kč
xxxxxxxxxx: 30 000 Kč
xxxxxxxxxx: 49 500 Kč
Klub přátel Žižkova: 47 600 Kč
Svaz důchodců ČR v Praze - Jxxxxxxxxxx: 30 000 Kč
Sdružení Zvoneček - Praha: 25 000 Kč
Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň: 15 000 Kč
Skaut - Český skauting ABC 1. středisko “Gatagéwa”: 10 000 Kč
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, op.s.: 18 000 Kč
Římskokatolická farnost sv. Prokopa na Žižkově: 30 000 Kč
Římskokatolická farnost sv. Prokopa na Žižkově: 20 000 Kč
xxxxxxxxxx: 25 000 Kč
xxxxxxxxxx - ZŠ Jeseniova: 42 476 Kč
Občanské sdružení Nevidomých a slabozrakých: 15 000 Kč
Teen Challenge - xxxxxxxxxx – dětské centrum: 10 000 Kč
Klub Vodní sporty Pražačka: 40 000 Kč
xxxxxxxxxx - Žižkovské vertikály: 10 000 Kč
Klub fotografů amatérů v Žižkově: 27 845 Kč
xxxxxxxxxx “Žižkovanka”: 50 000 Kč
Mateřská škola Miličův dům: 50 000 Kč
HAPPY END Production: 50 000 Kč
Vyšší odborná a střední škola uměleckoprůmyslová: 50 000 Kč
Celkem 728.421 Kč
2.
se snížením nájemného na symbolickou částku pro xxxxxxxxxx
3. s realizací projektu urbánního a sociálně demografického rozvoje Městské části Praha 3 od ixxxxxxxxxx

III. u k l á d á
1. vedoucímu odboru ekonomického

1.1. zajistit realizaci usnesení
2. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

2.1. zahrnout do návrhu rozpočtu na příští rok prostřednictvím rozpočtového opatření následující projekty:
- VOŠUP - SUPŠ herní prvky pro exteriéry MŠ a parků na Praze 3
3. tajemníkovi grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

3.1. dohlížet na dodržování grantových podmínek

IV. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit

poskytnutí darů z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 takto:
1. xxxxxxxxxx: 100 000 Kč
2. Crystal Fairland, s.r.o. - hraný dokument: 250 000 Kč
3. CNK Palác Akropolis,a.s. - Evropské partnerství: 400 000 Kč
4. CNK Palác Akropolis,a.s. - prezentace běžně nedost. žánrů: 700 000 Kč
5. CNK Palác Akropolis,a.s. - Pekingská opera v Praze: 250 000 Kč
6. CNK Palác Akropolis,a.s. - studentské rádio: 100 000 Kč
7. CNK Palác Akropolis,a.s. - prop. uměleckých aktivit: 250 000 Kč
8. xxxxxxxxxx: 100 000 Kč
9. AGENTURA 10:15 s r.o.: 150 000 Kč
10. SUKUS o.s. - xxxxxxxxxx: 175 000 Kč
11.Výtvarná škola Václava Hollara: 150 000 Kč
12. Junák - svaz skautů a skautek ČR: 400 000 Kč
13. Key production, spol. r.o.: 150 000 Kč
14. xxxxxxxxxx: 80 000 Kč
15. Sdružení Zvoneček - xxxxxxxxxx: 82 000 Kč
16. Občanské sdružení M.U.T.: 180 000 Kč
17. Občanské sdružení Za Trojku: 150 000 Kč
18. ZO ČSOP Koniklec, o.s. -xxxxxxxxxx: 100 000 Kč
19. Tanec Praha: 100 000 Kč
20. Mamma HELP, sdr. pacientek s nádor.onemocněním prsu: 85 000 Kč
21. OS Pro-Aero - film a vzdělání: 80 000 Kč
22. OS Pro-Aero - dotace dodávky tepla: 113 000 Kč
Celkem 4.145.000 Kč

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části