Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 110

k odvolání Vlastimily Vrabcové z funkce člena bytové komise Rady městské části a jmenování Marie Koksové do funkce člena bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  o d v o l á v á
Vlastimilu Vrabcovou

z funkce člena bytové komise Rady městské části


II. j m e n u j e
Marii Koksovou

do funkce člena bytové komise Rady městské části

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části