Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 109

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 4 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 10. 2. 2003

II. s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. výběrové řízení č. 154
2. výběrové řízení č. 155
3. volné nebytové prostory – využití pro VŘ
4. žádosti o snížení nájmu
5. žádosti o převod NS
6. žádosti o změnu nájemní smlouvy
7. žádosti o přidělení nebytového prostoru
8. žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
9. reklamy, vývěsky
10. žádosti o zpětvzetí výpovědi
11. ukončení nájmu, výpovědi
12. podílový dům
13. různé – informace
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části