Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 107

k revokaci usnesení Rady městské části č. 34 ze dne 22. 1. 2003 k bodu II., kterým bylo revokováno usnesení Rady městské části č. 2 ze dne 8. 1. 2003 k prioritnímu přidělování bytů v r. 2003 Policii ČR a Městské policii hl. m. Prahy

Rada městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení Rady městské části č. 34 ze dne 22. 1. 2003 v bodě II., kterým bylo revokováno usnesení Rady městské části č. 2 ze dne 8. 1. 2003 takto:
Na Hlídce 10/2412 – xxxxxxxxxx

II. u k l á d á
1. OBNP

1.1. postupovat dle bodu I. tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části