Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 106

k návrhu na zřízení a obsazení dopravní komise Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na zřízení a obsazení dopravní komise Rady městské části

II. z ř i z u j e
komisi dopravní Rady městské části, oblast činnosti této komise je uvedena v příloze tohoto usnesení

III. s c h v a l u j e
obsazení komise dopravní Rady městské části v tomto složení:
ODS Hurda Pavel – předseda
ODS Zeman Marek MUDr.
ODS Mirovičová Kamila
ČSSD Nigrin Bohuslav Ing.
ČSSD Kucián Michal

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části