Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 105

k bezúplatnému převodu nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis xxxxxxxxxx, radní hl. m. Prahy, ze dne 10. 2. 2003, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

vyslovit souhlas s bezúplatným převodem nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely:
k. ú. Vinohrady

Vinohradská 176, čp. 1513 s pozemkem č. 3655
k. ú. Žižkov

nemocnice Kubelíkova 16 – čp. 1250 s pozemkem č. 1262
Koněvova 205 – čp. 2427 s pozemkem č. 2624/2, č. 2476/1, č. 2476/2
Koněvova 221 – čp. 2495 s pozemkem č. 2639/57
Jeseniova 60 – čp. 786 s pozemkem č. 4181 a č. 4182
Jeseniova 58 – čp. 2713 s pozemkem č. 4166/2 a 4166/1
na kraj hl. m. Prahu – Městskou část Praha 3

III. u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

1.1. předložit návrh usnesení Zastupitelstvu městské části

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části