Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 104

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200, xxxxxxxxxxi od 1. 2. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. příspěvkové organizaci

1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části