Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 103

k účasti Městské části Praha 3 na kampani Vlajka pro Tibet

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
účast Městské části Praha 3 na mezinárodní kampani ”Vlajka pro Tibet” konané 10. 3. 2003

II. u k l á d á
1. vedoucímu OK

1.1. zajistit vyvěšení tibetské vlajky a doprovodný kulturní program
2. tiskovému mluvčímu

2.1. zajistit publicitu ve sdělovacích prostředcích

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části