Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 102

ke Smlouvě o převzetí dluhu a jeho splácení – Kouřimská 11

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í

dopis společnosti xxxxxxxxxx – Správa nemovitostí spol. s r. o. ze dne 12. 2. 2003 zplnomocněné k jednání a uzavření Smlouvy o převzetí dluhu a jeho splácení

II. s o u h l a s í
se zněním Smlouvy o převzetí dluhu a jeho splácení dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit

Smlouvu o převzetí dluhu a jeho splácení

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části