Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 101

ke stanovení výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva městské části od 1. 1. 2003

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í ,
že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2002: 72 469 osob

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

1.1. schválit výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. 1. 2003 takto:
1. člen Rady městské části: 2 800 Kč
2. předseda výboru Zastupitelstva městské části: 2 200 Kč
3. předseda komise Rady městské části: 2 200 Kč
4. člen výboru Zastupitelstva městské části: 1 800 Kč
5. člen komise Rady městské části: 1 800 Kč
6. člen Zastupitelstva městské části: 1 000 Kč
1.2. schválit všem neuvolněným členům zastupitelstva poskytnutí další odměny podle § 4 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
1.3. stanovit, že se měsíční odměna poskytuje ode dne, kdy byli neuvolnění členové zastupitelstva zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou jim odměna náleží

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části