Usnesení rady ze dne 19. 2. 2003 č. 100

k revokaci usnesení Rady městské části č. 30 ze dne 11. 12. 2002 k situaci v síti základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 3

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
dopis xxxxxxxxxx ze dne 12. 1. 2003

II. r e v o k u j e
usnesení Rady městské části č. 30 ze dne 11. 12. 2002 v bodě III.1.

III. u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. zadat vypracování demografické studie (xxxxxxxxxx, Konšelská 11, 180 00 Praha 8)

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části