Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 518

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Balkáně 74/2590

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Na Balkáně 74/2590 paní Jaroslavě Kozohorské od 1. 8. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu ředitelce organizace

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části