Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 517

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Přibyslavská 1/800

Rada městské části

I.  s t a n o v u j e
plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 3, Přibyslavská 1/800 paní xxxxxxxxxx od 1. 8. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu ředitelce organizace

Jan P l í v a                  Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části