Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 515

ke stanovení platu vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu Mgr. Přemysla Hraběte, vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

II.  s t a n o v u j e
plat Mgr. Přemyslu Hraběti, vedoucímu Odboru školství Úřadu městské části s účinností od 1. 8. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplácení platu

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části