Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 514

ke smlouvě na užití loga Radničních novin

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
1. smlouvu o vytvoření uměleckého díla mezi Městskou částí Praha 3 a CCG – Czech Communication Group, s.r.o. Londýnská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 26754355, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. nové logo dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s tím, že název Noviny Radnice a obrázek radnice bude proveden v šedé barvě

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu po obdržení souhlasného písemného vyjádření právního zástupce radnice

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části