Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 513

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty na akci Čtvrt míle Žižkovem

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím daru z Fondu starosty ve výši 10 000 Kč na organizaci AMK Veteran Vintage Club Praha na akci Čtvrt míle Žižkovem, která se uskuteční 11. října 2003

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit výplatu peněžitého daru

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části