Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 512

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty na oslavy 100. výročí založení klasického gymnázia v Kubelíkově ulici

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s poskytnutím daru z Fondu starosty ve výši 10 000 Kč obchodní akademii v Kubelíkově ulici na pokrytí části nákladů oslav 100. výročí založení klasického gymnázia

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. zajistit výplatu peněžitého daru

Jan P l í v a                Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části