Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 511

k dodatku ke smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby uzavřené dne 1. 4. 2003 pod S/256/03 mezi Městskou částí Praha 3 a xxxxxxxxxx m, atelier Fabrik IČ 69331634, který je uveden v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tento dodatek č. 1

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části