Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 510

k návrhu smlouvy na vydání prázdninového čísla Radničních novin

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
Smlouvu o dílo a mandátní na redakční zajištění, tisk a distribuci měsíčníku Městské části Praha 3 mezi Městskou částí Praha 3 a společností Previa CR, s.r.o., IČ 63985349, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat tuto smlouvu

Jan P l í v a              Milan Č e s k ý
zástupce starosty        starosta městské části