Usnesení rady ze dne 20. 8. 2003 č. 509

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
- zápis č. 15 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 13. 8. 2003

II.  s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. Osobní účast
2. Žádosti o směnu bytu
3. Prodloužení nájemních smluv
4. Žádosti cizinců se statutem uprchlíka
5. Žádost o slevu z nájmu a navrácení investic
6. Žádost o přechod nájmu bytu
7. Smlouva o ubytování
8. Různé
dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení

Jan P l í v a                 Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části