Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 640

k úpravě nájemného v ordinacích lékařů – poliklinika Olšanská 7, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. xxxxxxxxxx k úpravě nájemného v ordinacích lékařů Olšanská 7, Praha 3

II.  p o v ě ř u j e
J. Plívu, zástupce starosty
vyřízením podání ve věci úpravy nájemného v ordinacích lékařů polikliniky Olšanská 7, Praha 3

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části