Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 639

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za zabezpečení akcí Vinohradské vinobraní, optimalizace sítě škol, zavedení spisové služby a za zvýšené množství pracovních úkolů na úseku kontroly a územního rozvoje dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplacení odměn

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části