Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 638

ke stanovení platu vedoucího Odboru výstavby Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu pana Ing. Karla Urbana, vedoucího Odboru výstavby Úřadu městské části

II.  s t a n o v u j e
plat panu Ing. Karlu Urbanovi, vedoucímu Odboru výstavby Úřadu městské části s účinností od 1. 10. 2003 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1.1. zajistit vyplácení platu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části