Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 637

k vyhlášení výběrového řízení na prodej 3 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
postup při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej 3 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, Praha 3, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části