Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 636

k pověření p. Vladimíra Grubera, vedoucího DS 1, SKM Praha 3, a. s., zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění vlastníků jednotek domů Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
pozvánku Společenství vlastníků Jilmová 4, 6, 8, 10, Praha 3

II.  p o v ě ř u j e
p. xxxxxxxxxx, vedoucího DS 1, SKM Praha 3, a. s., zastupováním Městské části Praha 3 na shromáždění vlastníků jednotek domů Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685, Praha 3, konaného dne 23. 10. 2003 od 18,00 hodin v I. patře budovy radnice Městské části Praha 3

III.  u k l á d á
1. p. Vladimíru Gruberovi, vedoucímu DS 1, SKM Praha 3, a. s.
1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části