Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 635

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis o vyhodnocení výběrového řízení na prodej 4 nově vybudovaných bytových jednotek v domech Na Balkáně 76, 78, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej bytové jednotky č. 2530/13 účastníkovi výběrového řízení xxxxxxxxxx, Za Vackovem 29, Praha 3 za nabídnutou kupní cenu 1 482 000 Kč

III.  k o n s t a t u j e ,
že na bytové jednotky č. 2529/13, 2529/14 a 2530/14 se nepodařilo stanovit pořadí zájemců

IV.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. předložit prodej bytové jednotky č. 2530/13 Zastupitelstvu městské části k projednání

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části