Usnesení rady ze dne 15. 10. 2003 č. 634

k projektu “Pomoc žákům ze sociálně a kulturně odlišného prostředí, kteří ukončí povinnou školní docházku v roce 2004”

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
projekt “Pomoc žákům ze sociálně a kulturně odlišného prostředí, kteří ukončí povinnou školní docházku v roce 2004”, uvedený v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. J. Plívovi, zástupci starosty
1.1. ve spolupráci s pracovníky Úřadu městské části Praha 3, do jejichž pracovní náplně uvedená problematika patří, projekt realizovat

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části